خدمات ما

تحلیل نیازمندیها و طراحی سیستم CRM

از عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم CRM، درک کامل از خواسته ها، نیازمندیها و اهداف پیاده سازی سیستم CRM می باشد. این درک هم در طرف کارفرما و هم در طرف مجری باید وجود داشته باشد. بهمین منظور یکی از اولین فازهای پیاده سازی سیستم CRM تحلیل نیازمندیهای کارفرما برای نیل به درک کامل از خواسته ها و نیازمندیهای کارفرما در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.

تحلیل نیازمندیها و طراحی سیستم مبتنی بر MS CRM شامل فعالیتهایی است که طی آن فرآیندهای کنونی، اهداف و نیازمندیها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس بمنظور رسیدن به وضعیت مطلوب، فرآیندها در حوزه های تحت تاثیر CRM بر اساس مدلCRM بازطراحی می شوند. این فعالیتها شامل موارد زیر است:

  • مدل سازی فرآیندهای کنونی
  • تعیین اهداف و نیازمندیها
  • بررسی زیرساخت ها
  • باز طراحی فرآیندها مبتنی بر استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری
  • طراحی سیستم مبتنی بر MS CRM
ادامه مطلب

آموزش و مشاوره CRM

سالها تجربه ما در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های بزرگ و کوچک، سبب شده است تا اشراف کامل به حوزه CRM داشته باشیم. مشاورین ما می توانند به شما کمک کنند تا بهترین تجربیات در صنعت خود را شناخته و متناسب با کسب و کار خود اثربخش ترین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی نمایید. خدمات آموزشی و مشاوره ای ما بر حسب نیاز شما در قالب آموزش سازمانی و فردی و در سطوح کاربری و ادمین قابل ارائه می باشد. سر فصلهای آموزشی ما طیف وسیعی را در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری از مفاهیم پایه و استراتژیک تا کار با نرم افزار CRM مایکروسافت و اختصاصی سازی آن را در بر می گیرد. همچنین شما می توانید بعنوان کارآموز در کنار تیم کارا سیستم در شرایط واقعی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را با استفاده از Microsoft CRM فرا بگیرید. اصلی ترین مفاهیمی که در آموزش ارائه می گردد عبارتند از:

  • اصول و مفاهیم پایه مدیریت ارتباط با مشتری و کاربرد آن
  • اصول طراحی سیستم مبتنی بر CRM
  • مفاهیم و موجودیت های Microsoft CRM
  • کار با سیستم Microsoft CRM
  • اختصاصی سازی Microsoft CRM
ادامه مطلب

پشتیبانی MS CRM

پشتیبانی سیستم CRM حتی از پیاده سازی آن نیز مهم تر است. چرا که اختلال در سیستم CRM و یا استفاده نامناسب از آن بنحوی که ارزش افزوده خاصی برای سازمان ایجاد نکند، تاثیر مستقیم و شدیدی را در افت عملکرد و مختل شدن فرایندهای سازمانی خواهد داشت. از این رو شرکت کارا سیستم برای کاهش ریسک عملکرد سیستم CRM و نیز استفاده کامل از پتانسیل های سیستم CRM، پلانهای متنوع پشتیبانی را طراحی کرده که بر اساس نیاز هر سازمان قابل انتخاب است.

ادامه مطلب